شب
روز
Sigourney Weaver

Sigourney Weaver

Avatar 2009

7.8/10
آمریکا - 2009
آریا مووی
شب
روز