شب
روز
Jean Rochefort

Jean Rochefort

آوریل و جهان فوق العاده (۲۰۱۵)
آستریکس و اوبلیکس: خدا حافظ خاک بریتانیا (۲۰۱۲)
تعطیلات مستر بین (۲۰۰۷)
دوزخ (فیلم ۲۰۰۵)
مردی در قطار (۲۰۰۲)
کمد (فیلم ۲۰۰۱)
تمسخر (۱۹۹۶)
آماده پوشیدن (۲۰۰۴)
شبح آزادی (۱۹۷۴)

منبع : ویکی پدیا

آریا مووی
شب
روز